fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Politika

Deklaracija iz Sofije, 17. maj 2018.

Samit u Sofiji; Foto: BG2018EU

Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana i u prisustvu relevantnih regionalnih aktera, danas smo zaključili sledeće:

1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i načelima kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, bezbednosnim i privrednim interesima.

2. Podsećajući na samit u Solunu iz 2003. godine, EU ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Na osnovu dosadašnjeg napretka partneri sa Zapadnog Balkana ponovo su potvrdili posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, povećanju svojih napora i uzajamnoj podršci. Verodostojnost tih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

3. EU je odlučna da pojača i intenzivira angažman na svim nivoima kako bi podržala političku, privrednu i društvenu transformaciju regiona, između ostalog kroz pojačanu pomoć koja se zasniva na konkretnom napretku partnera sa Zapadnog Balkana u oblasti vladavine prava, kao i u društveno-ekonomskim reformama.

4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana preimućstvu demokratije i vladavine prava, naročito u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina. Delotvorno sprovođenje reformi tih partnera počiva na tim temeljima. Civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

5. EU podržava opredeljenje partnera sa Zapadnog Balkana da nastave jačati dobrosusedske odnose, regionalnu stabilnost i uzajamnu saradnju. To se naročito odnosi na pronalaženje i primenjivanje konačnih, inkluzivnih i obavezujućih rešenja za bilateralne sporove ukorenjene u nasleđu prošlosti i na ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

6. Izgradnja guste mreže veza i prilika sa EU i u regionu je presudno za zbližavanje naših građana i privreda, kao i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Nadovezujući se na ostvareni napredak, između ostalog kroz regionalne inicijative, zalažemo se da značajno poboljšamo povezanost u svim dimenzijama: transportnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

7. EU je saglasna sa podsticanjem povoljnog tržišnog i investicionog okruženja na Zapadnom Balkanu, kako bi se brže napredovalo u smeru digitalne ekonomije i održivih društava koja vode računa o klimi u skladu sa Pariskim sporazumom. Energetska sigurnost biće prioritet, između ostalog kroz bolju energetsku efikasnost, bolju prekograničnu međusobnu povezanost, diversifikaciju izvora i pravaca kao i uravnoteženu kombinaciju raznih izvora energije uz bolju integraciju obnovljive energije.

8. Poseban naglasak staviće se na stvaranje dodatnih prilika za mlade, obezbeđujući pri tome da to doprinosi društveno-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

9. U tu svrhu EU pozdravlja obavezivanje partnera sa Zapadnog Balkana na, između ostalog, ubrzano sprovođenje pravne tekovine u skladu sa ugovorima o Energetskoj zajednici i Transportnoj zajednici, uklanjanje svih administrativnih prepreka na granicama, završetak regionalnog tržišta električne energije i hitno sprovođenje Višegodišnjeg akcionog plana za razvoj regionalnog ekonomskog područja iz jula 2017. godine. EU će nastaviti da podržava te napore.

10. EU i partneri sa Zapadnog Balkana dele brojne bezbednosne izazove koji iziskuju koordinisano pojedinačno i kolektivno delovanje. Kada radimo zajedno možemo da se efikasno suočimo sa tim izazovima. Naša saradnja u zaustavljanju ilegalnih migracionih tokova pokazala je svoju vrednost i dodatno će se razvijati.

11. Borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući finasiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca iziskivaju pojačanu saradnju među nama.

12. EU i partneri sa Zapadnog Balkana uviđaju da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala od suštinskog značaja za političku i društveno- ekonomsku transformaciju regiona, kao i za regionalnu stabilnost i bezbednost, što je u najboljem interesu njihovih građana. EU pozdravlja to što su se obavezali na preduzimanje odlučnih mera, u saradnji sa EU i u međusobnoj saradnji, protiv trgovine ljudima, uzgoja droge i krijumčarenja ljudi, droge i oružja.

13. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici (ZSBP) u svim njenim aspektima i očekuje postepeno produbljivanje saradnje u toj oblasti, a naročito veći nivo usklađenosti, posebno u pogledu pitanja od važnog zajedničkog interesa.

14. Protiv dezinformisanja i drugih hibridnih aktivnosti borićemo se zajedno uz veću saradnju u oblasti otpornosti, sajber bezbednosti i strateške komunikacije.

15. Kako bi se što brže poboljšao život naših građana u oblastima povezanosti i bezbednosti s obzirom na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, EU je danas, na osnovu relevantnih aspekata saopštenja Komisije od 6. februara 2018. godine, pokrenula Program prioriteta iz Sofije za EU i Zapadni Balkan koji je priložen uz ovu deklaraciju.

16. EU pozdravlja nameru Hrvatske da bude domaćin samita EU – Zapadni Balkan za vreme svog predsedavanja 2020. godine.

17. Primamo k znanju da se naši partneri sa Zapadnog Balkana slažu sa navedenim tačkama.

Ceo tekst Deklaracije sa Aneksom možete pronaći ovde.

Povezani članci

Dileme u Briselu – autoritarna vlast i nedostatak alternative

Stefan Simić

[Tour d’Europe] Mihal Vit iz ugla Češke o evropskim integracijama Srbije

EWB

Srbija i NATO: Pomoć u pripremi za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama

Katarina Anđelković