fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji

Poglavlje koje nosi naziv Informaciono društvo i mediji, pokriva elektronske komunikacije, informaciono društvo i audiovizuelnu politiku.

Kada je reč o elektronskim komunikacijama, regulatorni okvir je usmeren na otvaranje tržišta telekomunikacija. Osnovni cilj je jačanje konkurentnosti stvaranjem uslova za lakši ulazak na tržište i podsticanjem investiranja u ovaj sektor. Utvrđena su pravila koja se odnose na sve telekomunikacione mreže i usluge, a samim tim i pravičan pristup osnovnim uslugama po optimalnoj ceni i to svim korisnicima. Podsticanjem konkurentnosti smanjuje se i dominantna pozicija nacionalnih preduzeća u oblasti telekomunikacija.

U oblasti koja se bavi informacionim društvom, regulatorni okvir je usklađen sa rasprostranjenim korišćenjem interneta u EU. Izazovi u oblasti interneta, aktivnosti na internetu i standarda informacionih i komunikacionih tehnologija su brojni, a neki od njih su razvoj tehničkih standardna na teritoriji EU kako bi se garantovala privatnost i pristupačnost. U nadležnosti ove oblasti jeste i regulisanje i razvoj e-uprave, e-zdravlja, e-pravosuđa itd, kao i informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju, nauci kulturi i prevredi, ali i jačanje ukupnih kapaciteta u ovoj oblasti, pogotovo na lokalnom nivou.

Audiovizuelna politika se formuliše na nacionalnom nivou, ali je uloga EU postavljanje osnovnih pravila i smernica povezanih sa zajedničkim interesima, kao što su otvaranje tržišta Unije i slobodna konkurencija. Zbog toga je u okviru televizijskih usluga cilj regulative koordinacija nacionalnog zakonodavstva kako bi se trgovalo TV programima i video-uslugama na zahtev, zaštitio kulturni diverzitet, obezbedilo emitovanje filmova i programa napravljenih u Evropi itd.

Praktična primena pravila koje nalaže ovo poglavlje na živote građana država članica Evropske unije jesu, na primer, bolji kvalitet zvuka i slike, raznovrsnost sadržaja na televiziji zbog digializacije, veće mogućnosti prilikom biranja mobilnih operatera i niže cene, korišćenje besplatnog, jedinstvenog evropskog broja za hitne službe 112, kao i elektronski potpis, koji štedi vreme i smanjuje troškove poslovanja.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
Koordinator radne grupe NKEU: Društvo za informatiku Srbije

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 22. maj 2014.
Skrining završen 2. jul 2014.
Izveštaj o skriningu
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno