ponedeljak, 30. novembar 2020.
 • 1
  Poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe
 • 2
  Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika
 • 3
  Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
 • 4
  Poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala
 • 5
  Poglavlje 5 - Javne nabavke
 • 6
  Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava
 • 7
  Poglavlje 7 - Intelektualna svojina
 • 8
  Poglavlje 8 - Konkurencija
 • 9
  Poglavlje 9 - Finansijske usluge
 • 10
  Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji
 • 11
  Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • 12
  Poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • 13
  Poglavlje 13 - Ribarstvo
 • 14
  Poglavlje 14 - Transportna politika
 • 15
  Poglavlje 15 - Energetika
 • 16
  Poglavlje 16 - Oporezivanje
 • 17
  Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika
 • 18
  Poglavlje 18 - Statistika
 • 19
  Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
 • 20
  Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika
 • 21
  Poglavlje 21 - Transevropske mreže
 • 22
  Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • 23
  Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava
 • 24
  Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost
 • 25
  Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje
 • 26
  Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura
 • 27
  Poglavlje 27 - Životna sredina
 • 28
  Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • 29
  Poglavlje 29 - Carinska unija
 • 30
  Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 • 31
  Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • 32
  Poglavlje 32 - Finansijski nadzor
 • 33
  Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe
 • 34
  Poglavlje 34 - Institucije
 • 35
  Poglavlje 35 - Ostala pitanja: Odnosi sa Prištinom
Otvoreno poglavlje
Priv. zatvoreno poglavlje

Poglavlje 16 – Oporezivanje

Pravne tekovine EU o oporezivanju uglavnom pokrivaju oblast indirektnog oporezivanja. To se odnosi na regulilsanje poreza na dodatu vrednost, kao i akciza. Ove pravne tekovine propisuju definicije i načela poreza na dodatnu vrednost. Akcize na mineralna goriva, duvanske proivode i alkoholna pića podležu direktivama EU o strukturi akciza, minimalnim stopama za svaku grupu proizvoda, kao i proizvodnji, držanju i praćenju akcizne robe. Proizvodi su podložni akcizama ukoliko se proizvode u EU ili se uvoze iz trećih država. Preciznije, akciza se plaća državi članici u kojoj je roba puštena u promet (sa ograničenim izuzecima) i to po stopama koje se primenjuju u toj državi članici.

S druge strane, u vezi sa direktnim oporezivanjem, pravne tekovine EU pokrivaju samo neke aspekte korporativnih poreza i uglavnom im je cilj uklanjanje prepreka za prekogranične aktivnosti između preuzeća. Stoga, pravne tekovine EU u oblasti direktnog oporezivanja uređuju određene aspekte poreza na dobit i poreza na kapital.

Cilj politike EU u ovoj oblasti jeste otklanjanje problema povezanih sa prekograničnim ekonomskim aktivnostima privrednih društava unutar Evropske unije. Propisi u ovoj oblasti uređuju i obezbeđivanje efektivnog oporezivanja prihoda od štednje, u vidu kamata koje se isplaćuju fizičkim licima. Kodeks ponašanja za poslovno oporezivanje je politička obaveza država članica da spreče štetne poreske mere, te se države članice obavezuju da neće uvoditi nove, ali i da će ukinuti postojeće štetne poreske mere.

Zakonodavstvo EU u oblasti administrativne saradnje i uzajamne pomoći između poreskih organa država članica propisuje instrumente za razmenu podataka, sa ciljem da se reše pitanja utaje i izbegavanja poreza i omogući uzajamna pomoć država članica u oblasti povraćaja poreza. U skladu sa ovim, pravne tekovine EU u oblasti operativnog kapaciteta i kompjuterizacije obuhvataju pravila u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem različitih informacionih sistema za razmenu različitih podataka između država članica.

Cilj harmonizacije u oblasti poreza, iako se ne odnosi na sve vrste poreza, jeste koordinacija poreskih sistema država članica EU, radi izbegavanja nacionalnih poreskih mera koje bi mogle negativno da utiču na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Obaveza usklađivanja zakonodastva postoji u oblasti posrednih poreza što su porezi na dodatu vredost (PDV) i akciza na kategorije proizvoda, kao što su energenti, duvanski proizvodi i alkoholna pića. U pogledu poreza na dodatu vrednost, prema propisima EU, standardna stopa ne može da bude niža od 15% a države članice mogu da primenjuju jednu ili dve snižene stope poreza na dodatu vrednost, a koje ne smeju da budu niže od 5%.

U vezi sa direktnim oporezivanjem, pravna tekovina EU obuhvata samo određene aspekte oporezivanja dohotka od štednje fizičkih lica i poreza na dobit.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija
Koordinator radne grupe NKEU: IEN

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 14. oktobar 2014.
Skrining završen 6. mart 2015.
Izveštaj o skriningu 13. jul 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno

Poglavlje 16 - Vesti

Sednica Radne grupe NKEU za ERP: Neophodno je više reformi koje targetiraju oporavak od...

BEOGRAD - Juče je održana sednica Međusektorske radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) za Program ekonomskih reformi – ERP na kojoj se diskutovalo o preliminarnoj listi...

Rančić: Za pristupanje EU potrebno ujednačavanje, ne nužno i povećanje akciza

BEOGRAD – Od prvog jula ove godine počelo se sa primenom novih, uvećanih akciza na cigarete, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, alkoholna pića, kafu...

Izmena Zakona o akcizama – uslov za otvaranje Poglavlja 16 koje se tiče poreske...

BEOGRAD - Kako bi otvorila Poglavlje 16 koje se tiče oporezivanja, Srbija treba da izmeni Zakon o akcizama u delu koji se odnosi na...

Sutra sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 16: Oporezivanje

BEOGRAD - Sastanak Radne grupe za pregovaračko poglavlje 16: Oporezivanje Nacionalnog konventa o EU, održaće se u prostorijama Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj...

Nacionalni konvent o EU sutra o ekonomskim merama za posledice COVID-19

BEOGRAD - Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, zajedničko telo više od 700 organizacija civilnog društva, sutra u podne će održati video-sastanak na temu "Program...

U dve reči

Najčitaniji članci

POVEŽIMO SE

5,760SviđanjaLike
1,310PratilacaFollow
826PratilacaFollow