fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika

Pravne tekovine EU u oblasti ekonomske i monetarne politike sadrže pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama. Takođe zabranjuje se da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, kao i privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama.

Nacionalne centralne banke podležu Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropskoj centralnoj banci. Od država članica se očekuje da koordinišu svoje ekonomske politike i poštuju pravila koja se odnose na stabilnost javnih finansija i koordinaciju fiskalnih politika, kao i na postupak prekomernog deficita. Godine 2011. je uveden sistem nadzora ekonomske i fiskalne politike utemelljen na praćenju makroekonomskih i strukturnih trendova, konkurentnosti i finansijske stabilnosti država. To obuhvata i definisanje strateških smernica, izradu programa stabilnosti (evrozona) i konvergencije (ostale članice).

Evropska unija vrši kontrolu u procesu izrade budžeta država članica, pritom se uspostavlja sistem ranog upozorenja, kojim bi trebalo da se registruju makroekonomske neravnoteže koje zemlje moraju da otklone odgovarajućim korektivnim merama da se ne bi izložile sankcijama. Makroekonosmki fiskalni nadzor unutar EU doprinosi konsolidaciji javnih finansija odnosno smanjenju budžetskog deficita i javnog duga.

Nove države članice su obavezne da poštuju kriterijume za usvajanje evra. One će učestvovati u ekonomskoj i monetarnoj uniji kao države članice sa izuzećem dok se ne pridruže evrozoni i moraće da tretirajus svoju politiku deviznog kursa kao pitanje od zajedničkog interesa.

Države članice EU imaju obavezu da koordinišu nacionalne ekonomske politike zajedničkim planiranjem integracije privreda, podsticanjem privrednog rasta, obezbeđivanjem radnih mesta i konkurentnosti evropske privrede kao celine.

Države članice imaju obavezu da fiskalnu politiku vode u skladu s pravilima i načelima koja se primenjuju u EU, da izveštavaju o stanju budžetskog deficita i javnog duga, kao i da učestvuju u koordinaciji ekonomskih politika.

Dostignuća Evropske monetarne unije ogledaju se u funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji,niskim stopama inflacije, niskim kamatnim stopama, kreiranju boljeg poslovnog ambijenta, očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i integrisanom, konkurentnom tržištu, koje snižava cenu robe i usluga.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Branislav Zoroja, viši savetnik za devizne operacije i finansijska tržišta u Sektoru za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije
Koordinator radne grupe NKEU: Institut ekonomskih nauka

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 2. decembar 2014.
Skrining završen 12. mart 2015.
Izveštaj o skriningu 5. februar 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno