fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje

Stvaranje naučnog i tehnološkog sistema kao jednog od ključnih činilaca održivog privrednog razvoja je glavni cilj politike EU u oblasti nauke i istraživanja. Pravne tekovine EU u ovoj oblasti iziskuju od država članica da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti kako bi se realizovao Evropski istraživački prostor. Takođe neophodno je preduzeti određene mere kako bi se obezbedila primena Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont 2020.

Pravnim tekovinama EU na polju nauke i istraživanja se ne zahteva transpozicija pravila EU u nacionalni pravni poredak. Ipak, neophodno je ispunjavanje uslova koji su potrebni radi delotvornog učešća u programima istraživanja radi integrisanja u Evropski istraživački prostor i doprinosa Uniji inovacija. Kako bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija sa drugim istraživačkim subjektima iz država članica EU i međunarodnim partnerima, neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci.

Cilj je ojačavanje naučne i tehnološke osnove Evropske unije stvaranjem Evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koje podstiče konkurentnost i promoviše sve neophodne istraživačke aktivnosti, uključujući i mere koje se zasnivaju na drugim politikama. Takođe zajednički programi delovanja u nauci, istraživanju i inovacijama doprinose ukupnom napretku i poboljšanju kvaliteta života.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: prof. dr Viktor Nedović, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Koordinator radne grupe NKEU: Obrazovni forum Žaklina Veselinović, Centar za obrazovne politike

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 6. oktobar 2014.
Skrining završen 1. decembar 2014.
Izveštaj o skriningu
Poglavlje otvoreno 13. decembar 2016.
Poglavlje privremeno zatvoreno 13. decembar 2016.