fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Ovo poglavlje podeljeno je na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja.

U oblasti zaštite potrošača pravne tekovine EU regulišu bezbednost potrošačke robe i zaštitu ekonomskih interesa potrošača u brojnim pojedinačnim sektorima. One podrazumevaju opšti okvir finansiranja i pravila koja regulišu zaštitu potrošača na nivou EU i nivou država članica. Uključuju i mere zabrane i pristup pravdi, kao i mere za poboljšanje saradnje vlasti država članica. Cilj je da se odstrane prepreke na tržištu i obezbedi integrisan ekonomski prostor, kako bi usluge i roba mogli da cirkulišu s istim standardima bezbednosti i kvaliteta. Takođe je neophodno i obezbeđivanje visokog nivoa zaštite prava potrošača. Dati okvir odnosi se i na opštu bezbednost potrošačkih proizvoda, kao što su opasne imitacije, odgovornost za proizvode sa nedostacima i EU sistem brzog uzbunjivanja.

U oblasti javnog zdravlja pravne tekovine EU odnose se na mere u vezi sa opštim okvirom finansiranja i mere za regulisanje te oblasti. Takođe se reglišu pitanja kontrole duvana, prenosivih bolesti, mentalnog zdravlja, prevencije zlopupotrebe droga.

Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Time se omogućuje veći stepen bezbednosti proizvoda, ali i bolja zaštita potrošača i celokupno poboljšanje kvaliteta života.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
Koordinator radne grupe NKEU: Centar za evropske politike CEP

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 4. decembar 2014.
Skrining završen 4. februar 2015.
Izveštaj o skriningu 15. jun 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno