fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 32 – Finansijski nadzor

Poglavlje 32 sastoji se iz četiri glavne oblasti, a to su interna finansijska kontrola u javnom sektoru, eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata međunarodno priznate standarde i dobru praksu EU u pogledu interne kontrole u celom javnom sektoru i predstavlja sveobuhvatan koncept za podršku zemlji kandidatu pri poboljšanju njenog sistema unutrašnje kontrole.

Eksterna revizija se odnosi na funkciju vrhovne revizorske institucije koja je odgovorna Parlamentu. I interna finansijska kontrola u javnom sektoru i eksterna revizija odnose se na celokupan javni budžet, na prihode i rashode na centralnom nivou, uključujući i strana sredstva. Od zemlje kandidata, što se tiče eksterne revizije, se očekuje da primeni norme koje je definisala Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija INTOSAI.
Ovo poglavlje takođe se bavi pitanjima koja se tiču zaštite finansijskih interesa EU.

Neophodna je operativna saradnja zemalja članica, koje moraju biti sposobne da sarađuju sa Evropskom komisijom i izveštavaju o svim sumnjivim slučajevima i neregularnostima, kao i zloupotrebama. Cilj takve saradnje jeste da obezbede zaštitu fondova EU, na najmanje onom nivou na kojem su zaštićeni nacionalni fondovi. Ovaj deo poglavlja sadrži i nekaznene aspekte evra od falsifikovanja, kao i osnivanje tela i postupaka za efikasnu borbu protiv falsifikovanja.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Jelena Stojović, državni sekretar u Ministarstvu finansija
Koordinator radne grupe NKEU: Koalicija za nadzor javnih finansija

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 17. oktobar 2013.
Skrining završen 26. novembar 2013.
Izveštaj o skriningu 28. maj 2014.
Poglavlje otvoreno 14. decembar 2015.
Poglavlje privremeno zatvoreno