fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 9 – Finansijske usluge

Obezbeđiivanje finansijske stabilnosti, kao i finansijske stabilnosti preduzeća koja posluju u finansijskom sektoru i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika su najvažniji ciljevi pravnih tekovina Evropske unije u oblasti finansijskih usluga.

Pravne tekovine EU u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblasti bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih fondova, tržišta kapitala i infrasturkture finansijskog tržišta, pravila za dobiljanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Uređena su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga, kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor finansijskog tržišta. Finansijske institucije mogu da posluju širom EU u skladu sa „sistemom jedinstvenog pasoša“ i sa načelom „kontrole matične zemlje“ ili uspostavljanjem filijala ili pružanjem prekograničnih usluga.

Pravne tekovine EU u oblasti banaka i finansijskih konglomerata utrvđuju zahteve u vezi sa odobravanjem, poslovanjem i prudencijalnim nadzorom kreditnih insitucija. Takođe, utvrđuju i zahteve u vezi sa adekvatnošću kapitala koji se odnose na kreditne institucije i investiciona društva. Predviđena su i pravila stvaranja godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih institucija. U oblasti osiguranja i penzija, utvrđuju pravila koja se odnose na odobravanje, poslovanje i nadzor nad privrednim društvima za životno i neživotno osiguranje.

Cilj je visoki stepen stabilnosti finansijskog sistema, dok se istovremeno utiče na poboljšanje položaja učesnika na finansijskom tržištu, kao i korisnika finansijskih usluga, ali i omogućuje raznovrsnija ponuda usluga na tržštu.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Darko Stamenković, zamenik generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije
Koordinator radne grupe NKEU: FEFA

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 21. januar 2015.
Skrining završen 17. mart 2015.
Izveštaj o skriningu 1. april 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno