fbpx
European Western Balkans
Region

RCC: Usvojene Preporuke za ucešće javnosti za Zapadni Balkan

RCC logo

TIRANA – Ministri zaduženi za reformu javne uprave iz ekonomija Zapadnog Balkana odobrili su dokument pod nazivom „Preporuka za učešće javnosti za Zapadni Balkan“.

Dokument je usvojen na 8. sastanku Upravnog odbora u Tirani u organizaciji Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA).

Preporuke koje je pripremio Savet za regionalnu saradnju (RCC) u saradnji sa ReSPA-om, rezultat su zajedničkog rada sa ekonomijama iz regiona na osnovu potrebe za većim angažmanom i ulogom javnosti i civilnog društva u procesu donošenja zakona i odluka.

Preporuke predstavljaju grupu smernica i pravila koja su sačinjena da bi se vlade podstakle i da bi im se pomoglo da politike i propise pripremaju na inkluzivan način i pri tome omoguće aktivno učešće društva, uključujući nevladine organizacije, privatni sektor i savetodavna tela.

„Regionu nedostaje transparentnost u pripremi i usvajanju odluka i politika kao i veće učešće društva u ovom procesu. U tom cilju se preporukama, koje je pripremio Savet za regionalnu saradnju, treba da doprinese da politike budu usmerene prvenstveno na građane, da državna služba postane profesionalnija u svom radu kroz institucionalizaciju transparentnosti i pristupa informacijama, te poboljšanje sistema za efikasnije postupanje po žalbama građana u vezi lošeg upravljanja u javnoj služb”, rekao je Radu Cotici, stručnjak za reformu javne uprave i borbu protiv korupcije u RCC.

Jer, kako kaže, svi mi stremimo modernim ekonomijama kojima je za rast, ulaganja, inovacije, otvorenost tržišta i za podršku vladavini prava potrebno pametno donošenje propisa, a sve u cilju promocije boljeg života.

S obzirom na to da je reforma javne uprave od velike važnosti u procesu integracije u Evropsku uniju, a da loše regulatorno okruženje ugrožava poslovnu konkurentnost i poverenje građana u vlasti, RCC je pripremilo ovaj dokument preporuka kako bi se prevazišli utvrđeni nedostaci u regionu čime će se doprineti efikasnijem procesu reformi u ekonomijama Zapadnog Balkana.

Za delotvorno učešće javnosti u procesu donošenja politika potrebno je taj dokument bude sastavni deo samog procesa i da se dosledno primenjuje prilikom izrade zakona i podzakonskih akata kao i politika i strateških dokumenata.

Proces donošenja odluka treba da obuhvata javne konsultacije prije usvajanja same odluke a privrednici i organizacije civilnog društva, kao i druge grupe, mogu biti aktivno uključene u fazi provedbe tako što će promovirati dati propis i prikupljati informacije i iskustva u pogledu njegove primjene.

Preporukama se predviđa da ocenjivanje koje je zadnji korak prethodne bude i prvi korak sledeće politike, jer rezultate ocenjivanja treba koristiti za informisano donošenje novih politika i njihovu reviziju.

U septembru ove godine Regionalna radna grupa za bolju regulativu usvojila je nacrt preporuka koji su dostavljene vladama Zapadnog Balkana pre odobravanja konačne verzije.

Ove preporuke javne vlasti sa Zapadnog Balkana trebaju koristiti u procesima vezanim za učešće javnosti.

Na poziv ministara zaduženih za javnu upravu upućenog na današnjem sastanku, RCC i Regionalna škola za javnu upravu će pratiti primenu preporuka.

Povezani članci

Cipras: Zapadni Balkan mora biti među prioritetima EU

EWB

[BSC] Autoritarizam kao uzrok rata i dužnost da se odupremo

Milica Starinac

EK: U ponedeljak pojašnjenje u vezi s hrvatskim taksama

EWB