fbpx
European Western Balkans
Društvo

Sastanak Radne grupe Konventa za Poglavlje 20

Sastanak radne grupe za Poglavlje 20; Foto: Centar za evropske politike

BEOGRAD – U prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije juče je održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koja prati Pregovaračko poglavlje 20 (preduzetništvo i industrijska politika)

Tema sastanka je bila predstavljanje Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

CEP, kao jedna od potpisnica Platforme za praćenje sprovođenja primene ERP-a i ESRP-a, učestvovao je na ovoj sednici.

Sastanku su prisustvovali članovi ove Radne grupe, predstavnik Ministarstva finansija Vladislav Potežica i Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

Sanja Filipović iz Ekonomskog instituta, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 20, otvorila je sastanak i pozdravila sve učesnike.  Nataša Dragojlović, koordinatorka Konventa, podsetila je da je NKEU dve godine pratio ERP volonterski, kao najveća platforma nevladinih organizacija u Srbiji.

„Potpisivanjem okvirnog sporazuma o Platformi za praćenje 12. septembra ove godine, i formalno smo dobili potvrdu da se naše preporuke čitaju i razmatraju u državnim institucijama, od strane donosilaca odluka,“ istakla je Dragojlović.

Dragojlović je takođe izjavila kako do kraja decembra traje pilot faza praćenja procesa izrade i primene ERP-a i ESRP-a od strane organizacija civilnog društva, nakon čega će rezultati biti predstavljeni Ministarstvu finansija, ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

Učesnici su se složili da vidljivost ERP-a među građanima mora da se poveća, kako bi oni bili svesni šta ovaj dokument znači i kako utiče na njihove živote, ali da se, istovremeno, mora raditi i na njegovoj implementaciji.

Filipović je takođe podsetila da u novom ERP-u mora stajati i potreba usvanjanja nove industrijske politike, jer je to i jedan od preduslova za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 20, koje je otvoreno u februaru ove godine.

Na sastanku je razgovarano i o značaju prerađivačke industrije, kao i o prioritetnim strukturnim reformama, a Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u CEP-u i koordinator radnih grupa za Poglavlja 1, 3 i 28 u okviru NKEU je pričao o daljim aktivnostima i predlozima za naredni ERP koji bi trebalo da bude usvojen za oko mesec dana: neophodne su inovacije, investicije u znanje i digitalizacija prerađivačke industrije, istakao je Protić.

„Potrebno je da se lista indikatora koji se prate u ERP-u proširi i obuhvati i sledeće indikatore: BDP po zaposlenom, učešće high-tech u ukupnom izvozu prerađivačke industrije, broj zaposlenih u tehnološki intenzivnim sektorima prerađivačke industrije i učešće usluga sa većom dodatom vrednošću u ukupnom izvozu usluga,“ objasnio je Protić.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji u okviru NKEU, CEP vodi tri radne grupe, koje pokrivaju Pregovaračko poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Pregovaračko poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga i Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja.

Povezani članci

Istraživanja proizvode bolje javne politike

EWB

“Kovid pasoši” samo unutar EU, o putovanju iz trećih zemalja za sada bez detalja

EWB

Debata “Reforma javne uprave u Srbiji – doprinos civilnog društva i učešće građana”

EWB