fbpx
European Western Balkans
Evropa Izdvojeno

Šta je ETIAS i da li to znači uvođenje viza?

Zastave Evropske unije; Foto: Pixabay
Zastave Evropske unije; Foto: Pixabay

BEOGRAD – Nakon nešto više od godinu dana, kada je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker u Govoru o stanju u Uniji iz septembra 2016 najavio da će Komisija predložiti Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (European Travel and Information Authorisation System – ETIAS) održana je i diskusija u Odboru za građanske slobode Evropskog parlamenta o uvođenju ovog sistema.

Potencijalno usvajanje ETIAS sistema zavisiće od nadležnih tela, Evropskog parlamenta i Saveta ministara EU.

U nastavku se mogu naći odgovori na neke od ključnih pitanja u vezi sa ETIAS sistemom.

Šta je Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS)?

ETIAS će biti automatski IT sistem stvoren za utvrđivanje rizika u vezi sa posetiocima koji su izuzeti iz viznog režima za putovanje u Šengensku zonu. Svi državljani trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima a planiraju da putuju u Šengensku zonu moraće pre puta da podnesu zahtev za odobrenje putovanja kroz ovaj sistem. Podaci prikupljeni preko ovog sistema, omogućiće prethodnu proveru potencijalnih bezbednosnih rizika i rizika od nelegalne migracije.

ETIAS odobrenje nije viza. Državljani zemalja obuhvaćenih viznom liberalizacijom će i dalje moći da putuju bez vize, ali će morati da dobiju odobrenje pre samog puta jer će ono biti obavezan uslov za ulazak u Šengensku zonu.

Kako će ETIAS rešiti postojeće informativne nedostatke?

Proverom svih putnika pre njihovog dolaska i uz važeće odobrenje za putovanje koje je neophodno za sve državljane trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima, ETIAS će identifikovati lica koja predstavljaju bezbednosni rizik pre nego što dođu do granice i popuniće ovu rupu u informacijama o putnicima koji su izuzeti iz viznog režima prikupljanjem informacija koje bi mogle da budu od izuzetnog značaja za granične i policijske službe zemalja članica EU.

Koja je razlika između Šengen vize i ETIAS odobrenja za putovanje?

Pre svega, ETIAS nije viza. Putniku koji je izuzet iz viznog režima očigledno ne treba viza da uđe u Šengensku zonu. ETIAS to neće menjati. ETIAS predstavlja lakši, znatno jeftiniji, brži i pristupačniji sistem koji će u više od 95% slučajeva dati pozitivan odgovor za nekoliko minuta. To ne može da se poredi sa šengenskim vizama. ETIAS je nužan i mali proceduralni korak za sve putnike koji su izuzeti iz viznog režima koji će im omogućiti da izbegnu birokratiju i zadržavanja kada dođu na granicu.

ETIAS odobrenje za putovanje ne zahteva ono što zahteva viza. Nema potrebe da se ide u konzulat da bi se podneo zahtev, nema biometrijske registracije i znatno manje podataka se prikuplja i procenjuje nego u postupku za dobijanje vize. Generalno govoreći, dok procedura za dobijanje šengenske vize traje do 15 dana, a u nekim slučajevima može da se produži na 30 ili čak 60 dana, za popunjavanje onlajn ETIAS zahteva potrebno je samo par minuta. Odobrenje će važiti pet godina, znatno duže nego što je to slučaj sa šengenskom vizom. ETIAS će takođe važiti za neograničen broj ulazaka.

Po isteku petogodišnjeg perioda, fajl zahteva i lični podaci se automatski brišu iz ETIAS centralnog sistema.

Policijski organi zemalja članica i Evropol će imati pristup ETIAS-u pod strogo definisanim uslovima radi prevencije, detektovanje ili istraživanja terorističkih krivičnih dela ili drugih teških krivičnih dela. Ovaj pristup će se davati samo u posebnim slučajevima i to samo nakon što prethodno konsultovanje više nacionalnih krivičnih baza podataka nije dalo tražene informacije. Određeni organi i Evropol treba da traže pristup ETIAS-u samo kada imaju opravdane razloge da veruju da će im taj pristup pružiti informacije koje će im značajno pomoći u prevenciji, detektovanju i istraživanju terorističkih krivičnih dela ili drugih teških krivičnih dela.

Šta će putnici koji su izuzeti iz viznog režima morati da urade pre svog puta?

Putnici će morati da naprave onlajn zahtev preko za to određenog veb-sajta ili aplikacije za mobilne uređaje. Popunjavanje zahteva ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta i zahtevaće samo putnu ispravu. U slučaju nemogućnosti kreiranja zahteva (zbog starosti, nivoa pismenosti, pristupa informacionim tehnologijama ili odgovarajućih kompetencija, itd.), zahtev može da podnese treće lice.

Nakon amandmana u pomenutom Odboru, elektronsko plaćanje naknade je u iznosu od  10 evra za svaki zahtev je obavezno za sve podnosioce zahteva starije od 18 godina. Ovaj proces (i plaćanje) će morati da se ponovi tek po isteku važenja odobrenja za putovanje. Načini elektronskog plaćanja će uzeti u obzir tehnološke mogućnosti i njihovu dostupnost u zemljama u bezviznom režimu kako bi se omogućila prijava za ETIAS odobrenje i onim državljanima trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima a možda nemaju pristup određenim sredstvima plaćanja.

Proces automatske procene počinje nakon potvrde o plaćenoj naknadi. Najvećem broju podnosilaca zahteva (očekuje se da će oni činiti više od 95% svih slučajeva) će se dati automatsko odobrenje (kada nema traženih podataka u pretraženim bazama podataka, specijalnoj ETIAS listi za praćenje kretanja ili shodno jasno definisanim kontrolnim pravilima) o kom će dobiti obaveštenje u roku od nekoliko minuta od plaćanja. Ako se traženi podaci nađu ili ako je ishod automatskog procesa neodređen, zahtev će ručno obraditi centralna jedinica u Evropskoj graničnoj i obalskoj straži ili tim zemlje članice. To može da produži rok za davanje odgovora državljaninu treće zemlje koji je izuzet iz viznog režima i do 72 sata. U strogo vanrednim okolnostima od podnosioca zahteva se mogu tražiti dodatne informacije i koraci, ali će se konačna odluka u svim slučajevima doneti u roku od dve nedelje od podnošenja zahteva.

Od okvirno 5% zahteva kod kojih će se naći traženi podaci, očekuje se da će 3-4% njih dobiti pozitivnu odluku nakon što ETIAS centralna jedinica proveri podatke, dok će se preostalih 1-2% prebaciti na ETIAS nacionalne jedinice na ručnu obradu.

Nakon donete odluke, podnosioci zahteva će dobiti odgovor elektronskom poštom sa važećim odobrenjem za putovanje ili obrazloženjem za odbijanje istog.

Koje su obaveze prevoznika?

Pre ukrcavanja, prevoznici u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, kao i prevoznici koji prevoze grupe kopnenim putem moraće da provere status putne isprave neophodne za ulazak u Šengensku zonu, kao i da li državljanin treće zemlje kome ne treba viza ima važeće ETIAS odobrenje za putovanje.

Povezani članci

Preporuke POSP-a: Potreban napredak u oblasti vladavine prave i slobode medija

EWB

[EWB Intervju] Filipović: Saradnja sa NATO ne ugrožava vojnu neutralnost Srbije

Marko Mečanin

Zastupljenost žena u vladi Srbije: Korak ka rodnoj ravnopravnosti ili marketinški potez?