fbpx
European Western Balkans
Saobraćaj i telekomunikacije

Šta je Transportna zajednica i kakav je njen značaj za Srbiju?

Foto: Železnice Srbije

Sedište Stalnog sekreterijata Transportne zajednice otvoreno je u Beogradu polovinom septembra prošle godine i predstavlja prvu međunarodnu instituciju u Srbiji. Tim povodom postavlje se pitanje šta je tačno Transportna zajednica i kakva je uloga Srbije u njoj?

Transportna zajednica (TZ) predstavlja međunarodnu organizaciju osnovanu sa ciljem razvoja saobraćajne mreže između Evropske unije i zemalja Jugoistočne Evrope čiji članovi su Evropska unija i šest zemalja Zapadnog Balkana – Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija.

Šta su ciljevi Transportne zajednice?

Sa ugledom na Transportnu opservatoriju jugoistočne Evrope (SEETO), Transportna zajednica je osnovana Ugovorom o osnivanju TZ potpisanim 12. jula 2017. godine u Trstu, a njegova svrha jeste da se pravila, principi i politike EU za transportno tržište prošire na stranke zapadnog Balkana kroz pravno obavezujući okvir. Ugovor se primenjuje u području drumskog, železničkog, unutrašnjeg vodnog i pomorskog saobraćaja, sa ciljem razvoja transportne mreže između EU i šest zemalja zapadnog Balkana.

U Ugovoru o osnivanju navodi se da: “Transportna zajednica treba da se zasniva na progresivnoj integraciji transportnih tržišta, strana potpisnica Jugoistočne Evrope u transportno tržište Evropske unije na osnovu relevantnih pravnih tekovina, uključujući oblasti tehničkih standarda, interoperabilnosti, bezbednosti, sigurnosti, društvene politike u vezi sa upravljanjem saobraćajem, javne nabavke i životne sredine, za sve vidove transporta osim vazdušnog saobraćaja”.

Kakva je struktura Transportne zajednice?

Najviša institucija Transportne zajednice je Savet ministara, dok ostatak čine Regionalni upravni odbor, Tehnički odbor, Socijalni forum i Stalni sekreterijat.

Zadatak Saveta ministara je da obezbedi da članice postignu ciljeve propisane u osnivačkom ugovoru, pre svega što se tiče usklađivanja sa pravnom regulativom EU. Predsedništvo nad Savetom ministara rotira se svake godine.

Regionalni upravni odbor priprema rad Saveta ministara, a strane potpisnice smenjuju se u predsedavanju. Regionalni upravni odbor, takođe, odlučuje o osnivanju Tehničkog odbora u obliku ad hoc radnih grupa.

Tehnički odbori služe za davanje predloga u svojoj sferi odgovornosti Regionalnom upravnom odboru.

Socijalni forum fokusira se na prava radnika, Zakon o radu, zdravlje i bezbednost na radu i jednake mogućnost.

Stalni sekreterijat sa sedištem u Beogradu pruža administrativnu podršku ostalim telima. Sačinjavaju ga direktor i osoblje koje TZ zahteva. Takođe, Stalni sekreterijat pruža administarativnu podršku svim telima i deluje kao Transportna opservatorija za praćenje učinka Sveobuhvatne mreže za Zapadni Balkan i podržava implementaciju Agende povezivanja Zapadno Balkanske šestorke za poboljšanje veza u okviru Zapadnog Balkana, kao i između regiona i EU.

Šta su obaveze Transportne zajednice i Srbije?

Transportna zajednica podržava razvoj indikativnog TEN-T proširenja Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan prema Uredbi Evropske komisije. Transportna zajednica svake druge godine razvija petogodišnji plan rada za razvoj mreže u skladu sa najboljom praksom Unije, koji će doprineti uravnoteženom održivom razvoju u smislu ekonomije, prostorne integracije, životne sredine i socijalnog uticaja, kao i socijalne kohezije. Dok Stalni sekreterijat sa sedištem u Beogradu uspostavlja informacioni sistem koji će koristiti donosioci odluka u praćenju i preispitivanju stanja i performansi indikativnog proširenja Sveobuhvatne mreže za Zapadni Balkan.

Usvajanjem Ugovora o osnivanju Srbija je dužna da svoje zakonodavstvo u ovim oblastima uskladi sa propisima EU.

Na otvaranju Stalnog sekreterijata tadašnja evropska komesarka Violeta Bulc istakla je da transportno povezivanje znači saradnju, mir i nadu. “Ovo jе prvi put da zеmljе Zapadnog Balkana imaju dirеktan pristup jеdinstvеnom еvropskom tržištu. Sеkrеtarijat ćе doprinеti smanjеnju troškova projеkata i privlačеnju novih invеsticija. Ovo jе čvorištе kojе ćе omogućiti povеzivanjе zеmalja EU sa rеgionom Zapadnog Balkana”, navela je bivša komesarka.

V.D. direktora TZ Alen Baron ističe da će Sekreterijat biti centar izuzetnosti. “Nadgledaće transportne operacije, ppdržavaće partnere u regionu u reformama u oblasti transporta, pružaće tehničku pomoć kada se pripremaju projekti, pomagaće partnerima kada se suočavaju sa teškoćama u povezanosti sa zemljama člananicama EU, ali i usklađivanju zakonodavstva i standarda sa onim u EU“, kaže Baron.

Precizirao je da će Sekratarijat pomoći da se zemlje, odnosno kompanije u potpunosti usklade sa transportnim sektorom EU, a to će omogućiti da partneri iz regiona imaju pristup samom tržištu Unije i pre pristupa toj zajednici.

Povezani članci

Šalje se pismo: I Srbija i komšije bez rominga?

EWB

Evropska unija sanira klizište između Mokre Gore i Kremne

EWB

Transportna zajednica i CEFTA iznele predlog za neometani protok robe u regionu

EWB